Одон Орон Геофизикийн Хүрээлэн
Газар хөдлөлт судлах сектор

  • Огноо
  • Цаг (UTC)
  • Өргөрөг N
  • Уртраг E
  • Магнитуд
  • Байршил